కాకినాడ లో దారుణం.. ట్రాఫిక్ పొలిసు మీదికి ఎక్కించిన కార్

కాకినాడ లో దారుణం.. ట్రాఫిక్ పొలిసు మీదికి ఎక్కించిన కార్