ప్రదీప్ కారులో ఉన్న అమ్మాయిలు ఎవరు?

ప్రదీప్ కారులో ఉన్న అమ్మాయిలు ఎవరు? Anchor Pradeep Machiraju Drunk And Drive Issue